Paziņojums par atkārtotu piekarināmā greidera izsoli 29.jūnijā

SIA „Komunālserviss TILDe” veic kustamās mantas izsoli, atsavinot/pārdodot riteņu  piekarināmo GREIDERI  PG-1, pirmā reģistrācija 1989.gadā.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  1. Maksāšanas līdzekļi: maksājumi ir veicami 100% euro;
  2. Izsoles sākumcena: 1 980,00 euro (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro) t.sk PVN. .
  3. Izsoles solis: 20,00 euro (divdesmit euro).
  4. Izsoles nodrošinājums: 10% euro no izsoles sākumcenas, t.i., 200,00 (divi simti euro).
  5. Dalības maksa: 10,00 (desmit euro). Rekvizīti: SIA „Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, A/S „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069, kods: HABALV22, atsevišķos maksājumos ir jāieskaita izsoles nodrošinājums un dalības maksa.

Izsoles dalībniekus reģistrē J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā darba dienās, darba laikā (no 800-1200; 1300-1600). Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 2022.gada 29.jūnjam, plkst.13.30

Greidera izsole notiek, J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā, 2022. gada 29.jūnija, plkst.1400.

Pielikumā:

Izsoles noteikumi.

PIekarināmā greidera vērtības noteikšanas akts